Proclean 2 in 1 Wiesheu

€145,00

Specificaties

Artikelcode: Proclean

Beschrijving

Verpakking 20 st in één doosje.
 
Combiproduct voor reiniging en ontkalking met het
WIESHEU ProClean zelfreinigingssysteem.
Sluitdop van het patroon erop draaien en het patroon ondersteboven in de houders plaatsen
Reinigingsprogramma ProClean starten.
Patroon na reiniging, voor de ingebruikname, verwijderen.
Eventuele aanwezige resten met ruim water grondig uitspoelen.
Cartridges van herbruikbaar PE.
Maak cartridges volledig leeg voordat u deze voor recycling aanbiedt.
Verwijder de productresten op een milieuvriendelijke wijze, zie het veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professioneel gebruik in heteluchtovens en
combistoomovens met ProClean.
Let op de instructies in de gebruiksaanwijzing.
Bewaartips: bij kamertemperatuur bewaren, op het deksel staand,
 
Veiligheid,
Natriumhydroxide, Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylester, natriumzouten
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P260 Stof
rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende
handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale / nationale voorschriften.

Veiligheidsblad